Skip to content

Kompletacja zamówień i jak ją sprawnie realizować

Kompletacja zamówień podlega ciągłej optymalizacji związanej z redukcją błędów oraz zwiększaniem wydajności i efektywności operacyjnej.
Kompletacja produktów dla klientów e-commerce

Kompletacja zamówień to etap usługi fulfillment dla e-commerce, który podlega ciągłej optymalizacji. Wymaga to rozwiązywania wielu kluczowych problemów związanych z realizacją zamówień w e-commerce i redukcją błędów, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności operacyjnej. Ma to bezpośredni wpływ na jakość obsługi klientów i ich lojalność względem sklepu.

Najważniejsze wnioski

ProblemRozwiązanie
Zwiększenie dokładności zamówieńWprowadzenie zaawansowanych systemów i kompletacji głosowej, które minimalizują błędy.
Poprawa szybkości realizacji zamówieńAutomatyzacja procesów magazynowych oraz zastosowanie metod multi-picking, przyśpieszających kompletowanie (sprawdź co to kompletowanie zamówień).
Zarządzanie dużą ilością produktów (SKU)Wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania magazynem (WMS) do lepszego planowania i monitorowania zapasów.
Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowychWdrożenie elastycznych i skalowalnych procesów kompletacji, pozwalających na szybkie dostosowanie operacji do zmieniającego się popytu i asortymentu.
Koszty operacyjne magazynuOptymalizacja układu magazynu i procesów.

Spis treści

Czym jest kompletacja zamówień?

Kompletacja zamówień to kluczowy element procesu logistycznego, mający bezpośredni wpływ na efektywność i satysfakcję klienta w e-commerce. Proces ten obejmuje wybieranie i gromadzenie produktów z magazynu w celu przygotowania i wysyłki do klienta. Jest to etap krytyczny, który łączy działania magazynowe z oczekiwaniami klientów, wymagający precyzji i szybkości działania.

W dobie rosnącego zapotrzebowania na usługi e-commerce, kompletacja zamówień staje się coraz bardziej złożona, wymagając zastosowania zaawansowanych technologii i metod zarządzania. Jest to nie tylko fizyczne zbieranie towaru, ale również koordynowanie całego procesu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do chwili jego wysłania.

Efektywna kompletacja to nie tylko szybkość, ale również dokładność. Błędy w tym procesie mogą prowadzić do wysyłki niewłaściwych produktów, co z kolei generuje koszty zwrotów i negatywnie wpływa na reputację firmy. Dlatego tak ważne jest, aby proces ten był jak najbardziej zoptymalizowany i automatyzowany.

Na czym polega kompletacja zamówień w magazynie?

Kompletacja zamówień w magazynie polega na lokalizowaniu, zbieraniu i przygotowywaniu produktów do wysyłki na podstawie otrzymanego zamówienia. Proces ten zaczyna się od momentu, gdy zamówienie online jest przekazywane do systemu magazynowego. Następnie pracownicy magazynu, korzystając z list kompletacyjnych lub systemów elektronicznych, lokalizują i zbierają odpowiednie produkty z różnych części magazynu. W zależności od rodzaju i wielkości magazynu oraz rodzaju asortymentu, kompletacja może odbywać się ręcznie lub z użyciem zaawansowanych technologii, takich jak systemy automatyczne, roboty magazynowe, czy technologie pick-to-light. Wszystko po to, by maksymalizować efektywność procesu, minimalizować błędy i skrócić czas potrzebny na przygotowanie zamówienia.

Kluczowy element kompletacji

Kluczowym elementem efektywnej kompletacji jest również odpowiednia organizacja przestrzeni magazynowej, która umożliwia szybkie i łatwe dostanie się do najczęściej zamawianych produktów. Optymalizacja układu magazynu i strategii kompletacji może znacząco wpływać na ogólną wydajność.

Proces kompletacji zamówień

Proces kompletacji zamówień zaczyna się od chwili otrzymania zamówienia przez system zarządzania magazynem (WMS). Na podstawie informacji o zamówieniu, system generuje listę kompletacyjną, która zawiera szczegółowe informacje o lokalizacji produktów w magazynie. Pracownicy następnie, korzystając z tej listy, zbierają poszczególne produkty. Każdy etap procesu kompletacji ma znaczenie, od optymalnego rozmieszczenia towarów, przez efektywne planowanie tras kompletacji, aż po dokładne sprawdzenie i pakowanie zamówienia. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że klient otrzyma dokładnie to, co zamówił, w jak najkrótszym czasie. W celu zwiększenia dokładności i efektywności, wiele firm wdraża automatyzację procesów kompletacji. Stosowanie systemów takich jak WMS, czy technologii RFID, pozwala na szybsze lokalizowanie produktów i zmniejsza ryzyko błędów. Automatyzacja ta może obejmować również roboty kompletacyjne, które przyspieszają proces zbierania towarów, zwłaszcza w dużych magazynach.

Jak przebiega proces kompletacji zamówień

Proces kompletacji zamówień można podzielić na kilka kluczowych etapów:
 • Przyjęcie zamówienia – system zarządzania magazynem otrzymuje informacje o zamówieniu i przekazuje je dalej do odpowiedniego działu.
 • Generowanie listy kompletacyjnej – na podstawie zamówienia tworzona jest lista produktów do zebrania, wraz z ich lokalizacją w magazynie.
 • Zbieranie produktów – pracownicy magazynowi, korzystając z listy kompletacyjnej lub systemów wspomagających, lokalizują i zbierają potrzebne produkty.
 • Weryfikacja i pakowanie – po zebraniu wszystkich produktów, następuje ich weryfikacja, a następnie pakowanie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w transporcie.
 • Przygotowanie do wysyłki – skompletowane zamówienie jest oznaczane i przygotowywane do wysyłki do klienta.
W każdym z tych etapów ważna jest nie tylko szybkość, ale przede wszystkim dokładność. Błędy w kompletacji mogą prowadzić do opóźnień, zwrotów i niezadowolenia klientów, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie tego procesu.

Metody kompletacji zamówień

Istnieje kilka podstawowych metod kompletacji zamówień, które są stosowane w zależności od specyfiki magazynu, rodzaju asortymentu oraz wielkości i częstotliwości zamówień. Do najpopularniejszych metod należą:
 • Kompletacja ręczna – najbardziej tradycyjna metoda, polegająca na ręcznym zbieraniu produktów przez pracowników magazynu. Jest często stosowana w mniejszych magazynach lub przy specyficznych rodzajach towarów.
 • Kompletacja z wykorzystaniem technologii – zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy pick-to-light czy voice picking, które przyspieszają proces kompletacji i minimalizują ryzyko błędów.
 • Automatyzacja – w dużych centrach logistycznych stosuje się pełną automatyzację procesu kompletacji, wykorzystując zaawansowane systemy magazynowe i roboty.
Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, a wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak wielkość magazynu, rodzaj i ilość asortymentu oraz dostępne zasoby finansowe. W kolejnych sekcjach omówimy bardziej szczegółowo różne aspekty i technologie związane z kompletacją zamówień, a także sposoby na ich optymalizację.

Kompletacja towaru multi-picking i Pick2Light

W ramach ulepszania procesów kompletacji, szczególną uwagę zwraca się na metody takie jak multi-picking i systemy Pick2Light. Te innowacyjne podejścia są kluczowe dla zwiększenia wydajności i redukcji błędów w kompletacji zamówień.

Multi-picking

Multi-picking, znany również jako kompletowanie zbiorcze, polega na jednoczesnym zbieraniu wielu zamówień w jednej trasie po magazynie. Ta metoda znacznie skraca czas potrzebny na kompletację, gdyż pracownik magazynu, zamiast realizować jedno zamówienie na jednej trasie, może obsłużyć kilka zamówień naraz. To efektywnie zmniejsza liczbę przebytych kilometrów w magazynie i pozwala na lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Pick2Light

Pick2Light to system oparty na optycznych wskaźnikach świetlnych, który wskazuje pracownikom magazynowym dokładną lokalizację produktów do kompletacji. System ten jest niezwykle efektywny w redukowaniu błędów, gdyż wyraźne sygnały świetlne minimalizują ryzyko pomyłki. Dodatkowo, Pick2Light przyspiesza proces kompletacji, ponieważ pracownicy nie muszą spędzać czasu na czytaniu i interpretacji list kompletacyjnych.

Rodzaje kompletacji zamówień

Rodzaj Kompletacji Zamówień Opis
Człowiek do towaru W tym modelu pracownicy magazynowi poruszają się po magazynie, zbierając produkty z różnych lokalizacji. Jest to tradycyjna metoda, często stosowana w mniejszych magazynach*.
Towar do człowieka W tym podejściu towar jest automatycznie dostarczany do stacji kompletacji, gdzie pracownik magazynowy dokonuje kompletacji. Jest to szczególnie efektywne w dużych magazynach z zautomatyzowanymi systemami.
System mieszany To kombinacja obu metod, gdzie niektóre elementy procesu kompletacji są automatyzowane, a inne wymagają interwencji człowieka. Taka mieszana metoda może oferować optymalne rozwiązanie, łącząc szybkość i efektywność automatyzacji z elastycznością pracy ludzkiej.

Jak usprawnić i optymalizować kompletację?

Optymalizacja procesu kompletacji wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno aspekty organizacyjne, jak i technologiczne. Oto kilka kluczowych strategii:
 • Analiza i optymalizacja układu magazynu. Jest to efektywne rozmieszczenie towarów i optymalizacja ścieżek kompletacji – może znacznie przyspieszyć cały proces.
 • Automatyzacja i technologie. Wymaga inwestycji w nowoczesne technologie, takie jak systemy Pick2Light, roboty magazynowe, czy oprogramowanie WMS – może to znacznie zwiększyć efektywność kompletacji.
 • Szkolenia pracowników. Regularne szkolenia i aktualizacja wiedzy pracowników są kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności pracy i minimalizacji błędów.
 • Analiza danych i ciągłe doskonalenie. Konsekwentna i regularna analiza danych i KPIs (Key Performance Indicators) pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wdrażanie odpowiednich zmian.

Główne strategie ulepszenia kompletacji

Ulepszanie procesu kompletacji to ciągły proces, który wymaga dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Oto niektóre z głównych strategii ulepszania:
 • Zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania – takie systemy, jak WMS, pozwalają na lepsze planowanie, monitorowanie i analizę procesów magazynowych.
 • Elastyczność i skalowalność – zdolność do szybkiego dostosowania procesów kompletacji do zmieniających się potrzeb biznesowych i wzrostu ilości zamówień.
 • Zastosowanie rozwiązań ekologicznych – coraz większe znaczenie ma również wprowadzanie rozwiązań zrównoważonych i ekologicznych, które przyczyniają się do redukcji śladu węglowego.

Jak dbać o efektywność procesu kompletacji?

Zarządzanie efektywnością procesu kompletacji wymaga ciągłej uwagi na kilka kluczowych aspektów:
 • Dokładność kompletacji – redukcja błędów jest niezbędna dla zadowolenia klientów i redukcji kosztów zwrotów.
 • Szybkość realizacji zamówień – ważne jest, aby zamówienia były realizowane jak najszybciej, co ma bezpośredni wpływ na satysfakcję klienta.
 • Elastyczność i adaptacja do zmian – zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i zapotrzebowanie klientów jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności.
 • Optymalizacja kosztów – efektywna kompletacja to także optymalizacja kosztów operacyjnych, co przekłada się na lepszą rentowność.

Terminale radiowe, pick to light, put to light i kompletacja głosowa

Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w redukcji błędów i usprawnianiu procesu kompletacji. Wśród nich wyróżniają się:
 • Terminale radiowe – urządzenia te pozwalają pracownikom na bezprzewodowe komunikowanie się z systemem magazynowym, co przyspiesza proces kompletacji.
 • Pick to light – systemy świetlne wskazujące pracownikom, które produkty należy zebrać, co znacząco redukuje czas i błędy w procesie kompletacji.
 • Put to light – podobnie jak pick to light, ale skoncentrowane na miejscu, gdzie należy umieścić zebrane produkty, co ułatwia sortowanie i pakowanie.
 • Kompletacja głosowa – systemy wykorzystujące komendy głosowe do kierowania pracownikami magazynowymi, co pozwala na większą mobilność i efektywność pracy.
Kompletacja zamówień w magazynie

Systemy kompletacji w magazynie automatycznym

Magazyny automatyczne są przyszłością branży logistycznej. W takich magazynach proces kompletacji jest w dużym stopniu zautomatyzowany, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności i redukcję błędów. Kluczowe elementy magazynów automatycznych to:

 • Automatyczne systemy przechowywania i pobierania (AS/RS) – pozwalają na szybkie i efektywne przechowywanie oraz pobieranie produktów z wykorzystaniem robotów.
 • Zaawansowane oprogramowanie WMS – systemy zarządzania magazynem w magazynach automatycznych są wysoce zintegrowane i umożliwiają precyzyjne sterowanie procesami.
 • Robotyka i AI – wykorzystanie zaawansowanej robotyki i algorytmów sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów kompletacji i magazynowania.

Urządzenia do kompletacji zamówień

Współczesny magazyn to nie tylko półki z towarami i pracownicy, ale również zaawansowane urządzenia, które wspierają proces kompletacji. Oto kilka z nich:

 • Wózki kompletacyjne: Specjalnie zaprojektowane wózki, które ułatwiają transport zbieranych produktów po magazynie.
 • Terminale mobilne: Urządzenia przenośne wykorzystywane przez pracowników do skanowania produktów i weryfikacji danych zamówienia.
 • Roboty kompletacyjne: Automatyczne roboty mogące samodzielnie zbierać produkty i transportować je do strefy pakowania.
 • Systemy konwejerowe: Taśmy transportowe, które przemieszczają produkty między różnymi strefami magazynu.
 • Regały dynamiczne: Systemy regałów, które automatycznie dostarczają produkty do stacji kompletacji, co znacznie skraca czas na poszukiwanie i zbieranie towaru.

Strefa kompletacji zamówień

Strefa kompletacji jest miejscem, gdzie odbywa się fizyczne zbieranie produktów na zamówienie. W zależności od wielkości i charakteru magazynu, strefa kompletacji może być zorganizowana na różne sposoby.

Kompletacja z poziomu posadzki

Kompletacja odbywa się bezpośrednio z poziomu magazynu, gdzie pracownicy mają dostęp do produktów umieszczonych na niższych półkach.

Kompletacja z niskiego poziomu

W tej metodzie wykorzystywane są wózki kompletacyjne lub podesty, które umożliwiają dostęp do produktów umieszczonych na średniej wysokości.

Kompletacja ze średniego poziomu

Do kompletacji na tym poziomie często wykorzystuje się urządzenia wspomagające, takie jak wózki widłowe, aby dotrzeć do produktów umieszczonych wyżej.

Kompletacja z wysokiego poziomu

Wymaga specjalistycznego sprzętu, takiego jak wózki wysokiego składowania, aby dotrzeć do towarów znajdujących się na wysokich regałach.

Kompletacja zamówień przeprowadzana bezpośrednio z palet

W tej metodzie produkty są kompletowane bezpośrednio z palet, co jest typowe dla większych, cięższych przedmiotów.

Podsumowując, proces kompletacji zamówień jest złożony i wymaga ciągłej optymalizacji oraz zastosowania nowoczesnych technologii i urządzeń. Właściwe zarządzanie i innowacje w tym obszarze są kluczowe dla zapewnienia wysokiej efektywności operacji magazynowych oraz satysfakcji klientów.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Kompletacja zamówień to proces zbierania i przygotowywania produktów z magazynu do wysyłki, na podstawie otrzymanego zamówienia od klienta. Jest to kluczowy etap w łańcuchu dostaw, mający wpływ na efektywność i satysfakcję klienta.

Główne metody to kompletacja ręczna, z wykorzystaniem technologii (np. Pick2Light, voice picking), oraz automatyzacja z użyciem robotów magazynowych i zaawansowanych systemów zarządzania magazynem.

Kompletacja ręczna polega na fizycznym zbieraniu produktów przez pracowników magazynu, podczas gdy automatyzna wykorzystuje roboty i systemy automatyczne do lokalizowania i zbierania produktów.

Pick2Light to system optycznych wskaźników świetlnych, który pomaga pracownikom magazynowym w szybkim i dokładnym lokalizowaniu produktów do kompletacji.

Automatyzacja zwiększa wydajność, zmniejsza ryzyko błędów, poprawia zarządzanie czasem i może obniżać koszty operacyjne w magazynie.

Kompletacja głosowa to technologia, która umożliwia pracownikom magazynowym otrzymywanie instrukcji kompletacji poprzez komendy głosowe, co zwiększa mobilność i efektywność pracy.

Technologie mobilne, takie jak terminale radiowe, pozwalają na szybkie skanowanie i weryfikację produktów, co przyspiesza proces kompletacji i zmniejsza ryzyko pomyłek.

Usprawnić można przez optymalizację układu magazynu, automatyzację procesów, szkolenie pracowników, oraz wdrażanie systemów zarządzania magazynem i zaawansowanych technologii.

Szybka i dokładna kompletacja jest kluczowa dla terminowej dostawy zamówień, co bezpośrednio wpływa na zadowolenie klienta i budowanie pozytywnej reputacji firmy. Błędy w kompletacji mogą prowadzić do opóźnień, zwrotów i negatywnych opinii klientów.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

konfekcjonowanie produktów w magazynie

Konfekcjonowanie produktów jako element strategii w różnych sektorach

Konfekcjonowanie produktów, choć może wydawać się jedynie niewielkim elementem całego łańcucha dostaw, stanowi serce sukcesu wielu przedsiębiorstw internetowych, wpływając na wydajność logistyki i zadowolenie klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Kompletacja zamówień w magazynie

Co to jest kompletowanie zamówień i jak wpływa na wydajność magazynu?

Kompletowanie zamówień - odkryj jak nowoczesna technologia oraz innowacyjne strategie rewolucjonizują efektywność magazynową w logistyce e-commerce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Kompletowanie produktów skanerem

Kompletacja zamówień e-commerce za pomocą skanera w fulfillment

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i skanerów w procesie kompletowania zamówień może istotnie zwiększyć efektywność, precyzję i wydajność operacji magazynowych.
CZYTAJ WIĘCEJ