Skip to content

Przyjęcie towaru do magazynu – dobre praktyki od wyładunku po magazynowanie

Sprawne przyjęcie towaru do magazynu może zmienić dynamikę Twoich procesów logistycznych i zredukować problemy związane z zarządzaniem przestrzenią magazynową. Dowiedz się jakie narzędzia w tym celu możesz wykorzystać.
Przyjęcie towaru do magazynu fulfillment

Efektywne zarządzanie magazynem zaczyna się już na etapie przyjęcia towaru. Przyjęcie towaru do magazynu to pierwszy krok w łańcuchu logistycznym. Ma on kluczowe znaczenie dla całego procesu zarządzania zapasami i realizacji zamówień. Źle zorganizowana procedura przyjęcia może prowadzić do szeregu problemów, od niewłaściwego zaksięgowania towarów, przez problemy z lokalizacją w magazynie, aż po opóźnienia w realizacji zamówień. Aby zapewnić sprawną i skuteczną pracę, ważne jest stosowanie się do najlepszych praktyk i ciągłe doskonalenie procesów.
W tym artykule przedstawimy kompleksowe podejście do przyjęcia towaru do magazynu, zaczynając od wyładunku, poprzez weryfikację i etykietowanie, aż po efektywne umieszczenie towarów w przestrzeni magazynowej.

Najważniejsze wnioski:

ProblemyRozwiązania i wnioski
Brak zorganizowanego procesu przyjęcia towaruUstanowienie jasnych procedur i szkolenie personelu w zakresie efektywnego przyjmowania towaru.
Trudności w śledzeniu lokalizacji towarów w magazynieWykorzystanie systemu WMS do automatyzacji i optymalizacji zarządzania przestrzenią magazynową.
Ryzyko pomyłek przy przyjmowaniu towaruImplementacja technologii kodów kreskowych i automatycznych systemów skanowania.
Niewystarczające środki bezpieczeństwa dla pracownikówRegularne szkolenia BHP i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia ochronnego pracownikom.
Nieefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowejZastosowanie zasad FIFO, LIFO lub FEFO do optymalizacji procesów składowania.

Spis treści

Na czym polega przyjęcie towaru do magazynu?

Przyjęcie towaru do magazynu to kluczowy proces logistyczny, który rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktów do miejsca składowania i kończy na ich właściwym zarejestrowaniu oraz umieszczeniu w wyznaczonej lokalizacji magazynowej. Ten etap jest fundamentem efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw i ma bezpośredni wpływ na większość operacji magazynowych; od zarządzania zapasami po realizację zamówień. Przez to właściwe przyjęcie towaru wymaga ścisłego przestrzegania procedur mających na celu zapewnienie dokładności, szybkości i bezpieczeństwa.
Procedura przyjęcia dostawy jest precyzyjnie zaplanowana. W pierwszej kolejności, należy upewnić się, że cały towar zgadza się z zamówieniem zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Kontrola ta opiera się na porównaniu dostarczonych towarów z zamówieniem zakupowym, dokumentami przyjęcia towaru (takimi jak WZ czy PZ), oraz innymi niezbędnymi papierami, takimi jak faktury czy listy przewozowe. Kluczowe tu jest także zidentyfikowanie i odnotowanie wszelkich niezgodności, uszkodzeń czy braków.

Procedura przyjęcia towaru do magazynu

Procedura przyjęcia towaru do magazynu jest kluczowym elementem, który wpływa na efektywność całego łańcucha dostaw. Składa się głównie z trzech etapów: przygotowania magazynu do odbioru towarów, ich fizycznego przyjęcia oraz odpowiedniego zarejestrowania w systemie zarządzania magazynem (WMS). Przygotowanie obejmuje zarówno zaplanowanie zasobów ludzkich niezbędnych do rozładunku i kontroli jakości, jak i przygotowanie odpowiedniej przestrzeni w magazynie. Fizyczne przyjęcie towaru wymaga sprawdzenia zgodności dostarczonych produktów z dokumentacją oraz ich ewentualnej rewizji pod kątem ilościowym i jakościowym. Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie przyjętych towarów w systemie WMS, co umożliwia ich śledzenie oraz zapewnia bieżącą kontrolę nad stanami magazynowymi. Dobrze zorganizowana procedura przyjęcia towaru minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza procesy logistyczne w magazynie.

Planowanie procesów magazynowych

Efektywne planowanie procesów magazynowych jest kluczowe dla zapewnienia płynności operacji logistycznych oraz minimalizacji możliwych błędów podczas przyjęcia towaru do magazynu. Zorganizowany i dobrze przemyślany plan pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i przestrzeni, co przekłada się na szybkość i efektywność pracy. Oto podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania:

 • Zasoby ludzkie – kluczem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu, który będzie gotowy na przyjęcie towaru. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaplanowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz obsługi specjalistycznego sprzętu.
 • Przygotowanie przestrzeni magazynowej – należy zadbać o to, aby przestrzeń przeznaczona na nowo przybyłe towary była odpowiednio przygotowana. Obejmuje to nie tylko czystość i porządek, ale również odpowiednie oznaczenie stref przeładunkowych oraz miejsc składowania.
 • Narzędzia i urządzenia – ważne jest, aby magazyn był wyposażony w niezbędne narzędzia i urządzenia, takie jak wózki widłowe, skanery kodów kreskowych, czy system zarządzania magazynem (WMS), które usprawniają proces przyjęcia towaru.
 • Komunikacja – skuteczna komunikacja pomiędzy zespołami magazynowymi, a także z dostawcami, jest istotna dla zapewnienia, że wszystkie strony są świadome planowanych dostaw i mogą odpowiednio się przygotować.

Pamiętając o tych elementach, można stworzyć solidną podstawę dla procesu przyjęcia towaru do magazynu, co przyczyni się do usprawnienia operacji oraz zwiększenia ogólnej produktywności magazynu.

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw to proces informowania odbiorcy o planowanych dostawach towarów. Jest to kluczowy element skutecznego przyjęcia towaru do magazynu, umożliwiający odpowiednie przygotowanie personelu, sprzętu i przestrzeni magazynowej do przyjęcia nowych zapasów. Proces ten może być podzielony na dwie główne kategorie:

Przyjęcie zewnętrzne

 • Planowanie przestrzeni – magazyn musi być przygotowany na przyjęcie nowych dostaw, co obejmuje zarówno przestrzeń do bezpośredniego rozładunku, jak i miejsca składowania.
 • Organizacja personelu – wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie dostawy, weryfikację dokumentów i kontrole jakości, jest niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu.
 • Przygotowanie sprzętu– upewnienie się, że cały niezbędny sprzęt, taki jak wózki widłowe czy skanery kodów kreskowych, jest dostępny i sprawny.

Przyjęcie towaru wewnętrzne

 • Koordynacja z działami– wewnętrzne przyjęcie towaru wymaga koordynacji z innymi działami firmy, aby zapewnić, że dostawa dotrze do odpowiednich sekcji magazynu lub bezpośrednio do produkcji.
 • Dokumentacja– aktualizacja systemów magazynowych i księgowych w celu odzwierciedlenia nowo przyjętych zapasów jest konieczna do utrzymania precyzyjnej kontroli zapasów.
 • Kontrola jakości– nawet w przypadku wewnętrznego przemieszczania towarów, ważne jest przeprowadzenie inspekcji jakości, aby zapewnić, że wszystkie produkty są w odpowiednim stanie.

Proces awizacji dostaw jest fundamentem dla utrzymania płynności operacji magazynowych i zapewnienia, że wszystkie zasoby są odpowiednio przydzielone i wykorzystywane. Pozwala to na uniknięcie zakłóceń w bieżących operacjach i zwiększenie ogólnej efektywności pracy magazynu.

Wyładunek towarów w dokach przeładunkowych

Proces wyładunku towarów jest kluczowym momentem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i organizacji:

 • Przygotowanie doków – upewnij się, że doki przeładunkowe są przygotowane na przyjęcie dostawy, co obejmuje sprawdzenie dostępnego miejsca oraz czyścić obszar.
 • Sprzęt do rozładunku – wózki widłowe, paleciaki i inne urządzenia do rozładunku muszą być gotowe i dostępne.
 • Zaangażowanie personelu – pracownicy odpowiedzialni za rozładunek powinni być przeszkoleni z procedur bezpieczeństwa i gotowi do pracy.

Weryfikacja list i towarów – kontrola jakości

Weryfikacja dostarczonych towarów jest etapem, który zapewnia zgodność dostaw z zamówieniami:

 • Sprawdzenie dokumentów – porównanie list przeładunkowych, faktur i innych dokumentów dostawy z rzeczywistymi dostarczonymi towarami.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa – upewnienie się, że ilość i stan towarów odpowiada zamówieniom.
 • Zgłaszanie niezgodności – wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a rzeczywistością powinny być natychmiast zgłoszone i zarejestrowane.

Etykietowanie i konsolidacja

Po dokładnej weryfikacji towarów, następuje etap ich etykietowania i konsolidacji:

 • Etykietowanie – każda jednostka, paleta czy karton powinien zostać odpowiednio oznakowany, zawierając informacje takie jak kod produktu, data ważności, itp.
 • Konsolidacja – towary podobne lub przeznaczone do tego samego klienta/kierunku powinny być skonsolidowane w celu ułatwienia dalszego procesu magazynowania i wysyłki.

Rozmieszczenie towarów w magazynie

Ostatnim etapem procesu jest strategiczne umieszczenie towarów w lokalizacji magazynowej:

 • Planowanie lokalizacji – towary należy umieścić zgodnie z zaplanowanym schematem rozmieszczenia, uwzględniając czynniki takie jak częstotliwość dostępu, wymagania dotyczące temperatury, itd.
 • Wykorzystanie przestrzeni – optymalizacja wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej, aby maksymalizować efektywność operacji.
 • Systemy zarządzania magazynem (WMS) – zaktualizowanie danych w systemie WMS, aby odzwierciedlić nowe lokalizacje towarów, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie i zarządzanie.

Przyjęcie towaru do magazynu – księgowanie

Księgowanie przyjętych towarów do magazynu jest końcowym etapem w procesie przyjmowania dostaw, kluczowym dla dokładności i efektywnego zarządzania stanami magazynowymi oraz zapasami. Poniżej przedstawiono kluczowe czynności związane z tym procesem:

 • Aktualizacja systemu WMS (Warehouse Management System):
  • Dokładne i niezwłoczne wprowadzenie informacji o przyjętych towarach do systemu WMS.
  • Wprowadzenie danych powinno obejmować informacje takie jak: kod produktu, ilość, lokalizacja w magazynie oraz ważne daty (np. produkcji, ważności).
 • Synchronizacja z systemem ERP (Enterprise Resource Planning):
  • Upewnienie się, że dane zaktualizowane w WMS są zsynchronizowane z systemem ERP, co zapewnia integralność danych pomiędzy magazynem a innymi operacjami biznesowymi.
 • Obsługa zwrotów i reklamacji:
  • W przypadku identyfikacji uszkodzonego towaru lub niezgodności w dostawach, konieczne jest uruchomienie procedur związanych ze zwrotami oraz reklamacjami, a także zaksięgowanie stosownych korekt.
 • Raportowanie:
  • Regularne tworzenie raportów stanów magazynowych, uwzględniających wszelkie nowe przyjęcia towaru, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zapasami i wspiera procesy decyzyjne w organizacji.

Dokładne księgowanie przyjęć towarowych jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości danych operacyjnych, co przekłada się na efektywność całego łańcucha dostaw oraz satysfakcję klientów.

Księgowanie po przyjęciu produktów do magazynu

Usprawnienia w procesie przyjęcia towaru do magazynu

Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu

W celu zwiększenia efektywności procesu przyjęcia towaru do magazynu, kluczowe jest wprowadzenie systematycznych zmian i technologii. Należy zwrócić uwagę na możliwości optymalizacji, takie jak ulepszona organizacja pracy, użycie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz poprawa zarządzania zasobami ludzkimi. Dokładne analizy bieżących operacji magazynowych mogą wykazać obszary wymagające usprawnień.

Synchronizacja zadań pracowników przyjmujących i rozwożących towar

Osiągnięcie płynności procesów w magazynie często zależy od dobrze zsynchronizowanych działań między pracownikami. Wdrożenie systemów zarządzania zadaniami, które na bieżąco informują personel o priorytetach i zmianach w planie pracy, może znacząco podnieść efektywność przyjmowania i rozwożenia towaru.

Korzyści z rejestracji towarów z użyciem systemu WMS

 • Dokładność danych: Elektroniczne rejestrowanie przyjęć zwiększa precyzję danych dotyczących zapasów.
 • Szybkość procesu: Automatyzacja wprowadzania danych redukuje czas potrzebny na przetworzenie towaru.
 • Łatwość zarządzania: Zintegrowany system WMS umożliwia wygodne zarządzanie lokalizacjami towarów, ich stanami oraz planowaniem przestrzeni magazynowej.

Przyjmowanie towaru zgodnie z możliwościami układu magazynu

Dostosowanie procesu przyjęć do konkretnego układu magazynu i jego zdolności przetwarzania może znacząco poprawić efektywność. Analiza przepływu towarów, dostępności miejsc rozładunkowych, a także organizacja pracy personelu pod kątem specyfiki magazynu, są tu kluczowe.

Zautomatyzowanie i standaryzacja działań w strefie przyjęcia towaru

Wprowadzenie automatyzacji do obszaru przyjęć towarów, np. poprzez zastosowanie automatycznych systemów taśmowych do rozładunku towarów czy zautomatyzowanych systemów skanujących, może znacząco usprawnić ten proces. Dodatkowo, standardyzacja procedur pracy zwiększa efektywność operacyjną i minimalizuje ryzyko błędów.

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w magazynie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w magazynie są kluczowymi elementami zapewniającymi ochronę pracowników przed możliwymi wypadkami i urazami. Dobre praktyki BHP pomagają również zwiększyć efektywność operacyjną poprzez eliminację zagrożeń i minimalizację ryzyka wypadków. Poniżej przedstawione są podstawowe zasady BHP, które warto implementować w każdym magazynie:

 • Regularne szkolenia BHP: Wszyscy pracownicy magazynu powinni uczestniczyć w regularnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny obejmować zarówno ogólne zasady BHP, jak i instrukcje dotyczące specyfiki pracy w danych obszarach magazynu.

 • Wyposażenie ochronne: Zapewnienie pracownikom odpowiedniego wyposażenia ochronnego (środki ochrony indywidualnej), takiego jak buty robocze, rękawice, okulary ochronne czy kaski, jest niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 • Przepisy ewakuacyjne i pierwszej pomocy: W magazynie muszą być wyraźnie oznaczone drogi ewakuacyjne, a pracownicy powinni być zaznajomieni z procedurami postępowania w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Ponadto, należy zapewnić łatwy dostęp do apteczek pierwszej pomocy oraz defibrylatorów.

 • Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi: W przypadku przechowywania lub użytkowania substancji niebezpiecznych, konieczne jest przestrzeganie szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie pracownikom stosownego szkolenia w zakresie obsługi tych materiałów.

 • Ocena ryzyka zawodowego: Regularne przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy i wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych lub ochronnych.

Implementacja i przestrzeganie zasad BHP w magazynie nie tylko chroni zdrowie i życie pracowników, ale również przyczynia się do poprawy ogólnej atmosfery pracy, zwiększenia satysfakcji z pracy oraz optymalizacji procesów operacyjnych.

FAQ – Przyjęcie towaru do magazynu

Awizacja dostawy to proces, w ramach którego dostawca informuje magazyn o planowanej dostawie, jej zakresie oraz terminie. Jest to istotne dla efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową i zasobami ludzkimi, ponieważ umożliwia odpowiednie przygotowanie magazynu na przyjęcie nowych towarów, zaplanowanie personelu potrzebnego do rozładunku oraz zminimalizowanie czasu przestoju pojazdów dostawczych.

Etykietowanie towarów w procesie przyjęcia do magazynu przynosi szereg korzyści, w tym: ułatwienie identyfikacji i lokalizacji produktów w magazynie, przyspieszenie procesu kompletacji i wysyłki zamówień, zmniejszenie ryzyka pomyłek, oraz wsparcie dla systemów zarządzania magazynem (WMS). Ponadto, etykiety mogą zawierać cenne informacje o towarze, takie jak data ważności, partia produkcji czy wymagania dotyczące przechowywania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie, należy natychmiast zgłosić ten fakt kierownikowi magazynu lub odpowiedniej osobie odpowiedzialnej za zarządzanie zapasami. Należy dokładnie udokumentować wszelkie niezgodności lub uszkodzenia, co może obejmować sporządzenie protokołu, wykonanie fotografii oraz powiadomienie dostawcy o zaistniałej sytuacji.

System zarządzania magazynem (WMS) znacząco usprawnia proces przyjęcia towaru poprzez automatyzację wprowadzania danych, śledzenie lokalizacji towarów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz szybsze przetwarzanie zamówień. Dzięki temu możliwe jest nie tylko skrócenie czasu potrzebnego na przyjęcie i rozmieszczenie towarów, ale również zmniejszenie ryzyka błędów.

Zautomatyzowane systemy mogą znacząco usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu poprzez:

 • Automatyzację zbierania danych i aktualizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.
 • Szybszą i bardziej precyzyjną weryfikację zgodności dostaw z dokumentacją.
 • Zminimalizowanie błędów operacyjnych poprzez eliminację ręcznego przepisywania danych.
 • Optymalizację procesu rozmieszczenia towarów w magazynie, bazując na z góry zdefiniowanych algorytmach.
 • Poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez ograniczenie potrzeby manualnego przenoszenia ciężkich ładunków.

Słownik podstawowych terminów – przyjęcie towaru do magazynu

Awizacja dostawy

Informacja od dostawcy do odbiorcy o planowanej dostawie, zawierająca szczegóły takie jak zakres dostawy, jej waga, wymiary i przybliżony czas przybycia.

WMS (Warehouse Management System)

System zarządzania magazynem, który pomaga optymalizować różne operacje magazynowe, takie jak przyjęcie towaru, jego składowanie, kompletacja i wysyłka.

Etykietowanie

Proces oznakowania towarów etykietami zawierającymi kluczowe informacje, takie jak kod produktu, nazwa, data ważności, partia produkcji czy instrukcje dotyczące przechowywania.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Zintegrowany system informatyczny służący do zarządzania wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie, w tym magazynem, produkcją, sprzedażą, finansami i logistyką.

BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

Zasady i praktyki mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, minimalizujące ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

Synchronizacja zadań

Proces koordynowania działań różnych członków zespołu oraz zadań operacyjnych w magazynie w celu zapewnienia płynności procesów logistycznych.

Ocena ryzyka zawodowego

Proces identyfikacji niebezpieczeństw i analizy ryzyka związanego z konkretnym stanowiskiem pracy, mający na celu wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Księgowanie towaru

Proces rejestracji przyjętych do magazynu towarów w systemie zarządzania, obejmujący aktualizację stanów magazynowych i danych dotyczących towaru.

Zautomatyzowane systemy magazynowe

Technologie automatyzujące operacje magazynowe, takie jak systemy sortujące, roboty magazynowe czy automatyczne wózki paletowe, mające na celu zwiększenie efektywności i zmniejszenie ryzyka błędów.

Drogi ewakuacyjne

Oznakowane i przystosowane ścieżki w magazynie umożliwiające szybką i bezpieczną ewakuację personelu w przypadku awarii lub innych sytuacji zagrożenia.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

Wyposażenie zapewniane pracownikom w celu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy, takie jak okulary ochronne, rękawice, kaski czy obuwie antypoślizgowe.

Kontrola jakości

Procedura oceny stanu i zgodności dostarczonych produktów z ustalonymi wymaganiami, mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości przyjmowanych towarów.

Kodowanie kreskowe

Metoda automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych o produkcie za pomocą kodów kreskowych, co ułatwia zarządzanie zapasami i procesy logistyczne w magazynie.

Regały magazynowe

Struktury do składowania towarów w magazynie, zaprojektowane tak, aby maksymalizować wykorzystanie przestrzeni oraz ułatwić dostęp i zarządzanie produktami.

Zwroty i reklamacje

Procedury dotyczące obsługi produktów zwróconych przez klientów lub dostawców z powodu niezgodności, uszkodzeń czy innych problemów jakościowych.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Outsourcing fulfillmentu dla e-commerce

Co to jest fulfillment i jakie ma znaczenie w e-commerce?

Definicja i znaczenie usługi fulfillment w rozwoju i sukcesie na rynku e-commerce oraz jego wpływ na efektywność operacyjną i satysfakcję klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Integracja usługi fulfillment z platformami ecommerce

Usługi fulfillment i ich integracja z platformami sklepów e-commerce

Przegląd najważniejszych usług fulfillment oraz omówienie ich integracji z procesami firmy zewnętrznej, która często może stanowić wyzwanie decyduące o powodzeniu sklepu e-commerce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Co-packing w e-commerce

Co-packing lub packaging – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Co-packing (packaging) - odkryj sekret oszczędzania kosztów i elastyczności, który zmienia zasady gry. Dowiedz się, jak ta prosta zmiana może zrewolucjonizować Twój sposób wprowadzania produktów na rynek, zarządzania zapasami i
CZYTAJ WIĘCEJ