Skip to content

Proces przyjęcia towaru do magazynu i jego optymalizacja

Proces przyjęcia towaru do magazynu i optymalizacją jego przebiegu są istotne dla efektywności operacji logistycznych. Poznaj metody optymalizacji tego procesu, oraz znaczenie automatyzacji, standaryzacji procedur i wprowadzenia listy kontrolnej.
Przyjęcie towaru magazyn

Proces przyjęcia towaru do magazynu jest ważnym etapem w procesie logistycznym, który rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktów do magazynu i kończy ich formalnym zarejestrowaniem w systemie magazynowym. Na tym etapie towar jest fizycznie przyjmowany, następuje weryfikacja dostawy oraz kontrola jakości towaru. Celem jest upewnienie się, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Adekwatność i skrupulatność przeprowadzonych na tym etapie działań ma duże znaczenie dla efektywności całego łańcucha dostaw, ponieważ wszelkie nieprawidłowości mogą powodować komplikacje w dalszych etapach, takich jak magazynowanie towaru, kompletacja i dystrybucja. Chcąc usprawnić proces logistyczny, warto przeanalizować procedurę przyjęcia towaru na magazyn.

Najważniejsze wnioski:

Problemy poruszone w artykuleRozwiązanie
Konieczność usprawnienia procesu przyjęcia towaru do magazynu, aby zwiększyć efektywność operacyjną.Wskazujemy konkretne metody optymalizacji, w tym dostosowanie układu magazynu, wprowadzenie automatyzacji i standaryzację procedur.
Ryzyko błędów i uszkodzeń towaru podczas przyjęcia i rozładunku.Podkreślamy znaczenie awizacji dostawy, dokładnej weryfikacji i kontroli jakości towarów, a także odpowiedniego szkolenia personelu.
Trudności w śledzeniu i zarządzaniu towarem w magazynie.Proponujemy wdrożenie zaawansowanych systemów WMS i technologii takich jak skanery kodów kreskowych oraz RFID do efektywnej identyfikacji i zarządzania towarami oraz realizacją działań fulfillment.
Brak jednolitych standardów przyjęcia towaru do magazynu.Zachęcamy do opracowania i wdrożenia spersonalizowanej listy kontrolnej przyjęcia towaru, która zapewni spójność i precyzyjność w procesie.
Wyzwanie w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta poprzez szybkie i dokładne realizowanie zamówień.Zalecamy wdrożenie procedur awizacji dostaw i standaryzację procesu przyjęcia towaru, aby zapewnić szybkie i efektywne kompletowanie oraz wydawanie zamówień.

Spis treści

Proces przyjęcia towaru do magazynu – co to jest?

Proces przyjęcia towaru do magazynu jest etapem w procesie logistycznym, który rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktów do magazynu i kończy ich formalnym zarejestrowaniem w systemie magazynowym. Na tym etapie towar jest fizycznie przyjmowany, następuje weryfikacja dostawy oraz kontrola jakości towaru.

Celem jest upewnienie się, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Adekwatność i skrupulatność przeprowadzonych na tym etapie działań ma duże znaczenie dla efektywności całego łańcucha dostaw, ponieważ wszelkie nieprawidłowości mogą powodować komplikacje w dalszych etapach, takich jak magazynowanie towaru, kompletacja i dystrybucja. Chcąc usprawnić proces logistyczny, warto przeanalizować procedurę przejęcia towaru na magazyn.

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów to kluczowy proces logistyczny, który obejmuje wszystkie działania związane z przyjmowaniem, przechowywaniem oraz wydawaniem towarów w sposób umożliwiający ich ochronę, utrzymanie jakości oraz zapewnienie sprawnego dostępu, kiedy są potrzebne. Pomimo że może się wydawać prostym zagadnieniem, magazynowanie jest wysoko specjalistycznym procesem wymagającym precyzyjnego planowania, efektywnego zarządzania zapasami oraz stosowania nowoczesnych technologii, aby zapewnić maksymalną efektywność łańcucha dostaw. W znacznym stopniu przyczynia się to do ogólnej wydajności operacyjnej firmy, wpływając bezpośrednio na koszty, czas realizacji zamówień i satysfakcję klientów.

Magazynowanie – definicja

Magazynowanie definiowane jest jako działalność logistyczna polegająca na składowaniu towarów w przestrzeni magazynowej w celu ich ochrony oraz zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, a także w celu zapewnienia możliwości szybkiego i sprawnego dostępu do nich, gdy zajdzie taka potrzeba. W magazynach stosuje się różnorodne metody, techniki oraz technologie, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, zminimalizować ryzyko uszkodzenia towarów oraz zapewnić efektywny przepływ produktów. W tym kontekście ważne jest również zarządzanie zapasami, które pozwala na utrzymanie optymalnej ilości produktów gotowych do sprzedaży lub dalszej obróbki.

Rodzaje magazynów i systemy magazynowania

Istnieje wiele rodzajów magazynów, z których każdy jest dostosowany do specyficznych potrzeb operacyjnych i rodzaju przechowywanych towarów. Magazyny fulfilment, dedykowane e-commerce, koncentrują się na szybkiej kompletacji zamówień i skutecznej dystrybucji, natomiast magazyny cross-dock minimalizują potrzebę długoterminowego składowania, skupiając się na przeładunku towarów bezpośrednio między dostawcami a odbiorcami. Dodatkowo, magazyny mogą być specjalizowane w przechowywaniu konkretnych rodzajów towarów, np. substancji niebezpiecznych, produktów wymagających kontrolowanej temperatury czy towarów wartościowych, co wymaga zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz procedur.

Wyposażenie magazynu

Odpowiednie wyposażenie magazynu jest niezbędne do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa procesów magazynowych. Wśród kluczowych elementów wyposażenia znajdują się:

 • regały magazynowe dostosowane do różnych rodzajów towarów
 • wózki widłowe i inne urządzenia do transportu wewnętrznego
 • systemy do etykietowania towarów i znakowania towarów, które zapewniają precyzyjną identyfikację i śledzenie produktów.
 • systemy WMS, które umożliwiają cyfrowe zarządzanie przepływem towarów, automatyzację wielu procesów oraz integrują pozostałe systemy operacyjne firmy, co pozwala na efektywne planowanie, monitorowanie i optymalizację działań magazynowych.
Optymalne magazynowanie towarów wymaga kompleksowej strategii, która uwzględnia zarówno fizyczne aspekty procesów i infrastruktury magazynowej, jak i zaawansowane technologie informacyjne. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zwiększenie efektywności operacyjnej, ale również minimalizacja kosztów i zwiększenie satysfakcji klientów.

Proces magazynowania i przyjęcie towaru

Proces magazynowania i przyjęcie towaru do magazynu są ściśle powiązane, tworząc fundament, na którym opiera się efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Każdy z tych procesów wymaga szczegółowego zrozumienia i precyzyjnej implementacji, aby zapewnić maksymalną efektywność operacyjną. Przyjęcie towaru do magazynu jest pierwszym i krytycznym krokiem w całym procesie magazynowania, który wpływa na wszystkie późniejsze działania, takie jak składowanie, kompletacja zamówień oraz wydawanie towaru. Z tego powodu, każdy z tych etapów zasługuje na szczegółową analizę.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu jest procesem, który rozpoczyna się od chwili przybycia dostawy i obejmuje szereg czynności – od rozładunku towaru, przez weryfikację i kontrolę jakości towarów, po przygotowanie ich do magazynowania. Dokładność w wykonaniu tych działań decyduje o płynności całego procesu magazynowania i eliminuje ryzyko błędów mogących wpływać na dalsze etapy obiegu towaru.

Wyładunek towarów

Wyładunek towarów jest pierwszą czynnością w procesie przyjęcia i wymaga szczególnej uwagi, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i dostarczonych produktów. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru już na samym początku jego pobytu w magazynie.

Weryfikacja i kontrola jakości towarów

Weryfikacja i kontrola jakości towarów to kolejny krytyczny element, który wpływa na dalsze decyzje dotyczące magazynowania towaru. Na tym etapie sprawdza się zgodność dostawy z zamówieniem oraz dokonuje oceny stanu produktów. To kluczowy moment do identyfikacji ewentualnych uszkodzeń lub niezgodności towaru, które mogą wymagać podjęcia określonych działań, np. reklamacji.

Przygotowanie etykiet, etykietowanie, konsolidacja

Po pozytywnej weryfikacji towaru następuje jego etykietowanie, czyli przygotowanie i umieszczanie etykiet identyfikacyjnych zawierających ważne informacje, takie jak dane o produkcie, numer partii czy data ważności. Proces ten jest niezbędny do skutecznego zarządzania towarem i jego śledzenia w dalszych etapach magazynowania. Konsolidacja, czyli grupowanie towarów, ułatwia ich efektywne składowanie i przygotowywanie do dalszego rozdysponowania.

Składowanie

Po etapie przyjęcia, towar jest przemieszczany w odpowiednie miejsce składowania. Decyzje o rozmieszczeniu produktów w magazynie są uzależnione od wielu czynników, w tym od rodzaju towaru, częstotliwości rotacji oraz wymagań dotyczących warunków przechowywania. Efektywne składowanie ma kluczowe znaczenie dla oszczędności czasu, przestrzeni oraz dla zapewnienia szybkiego dostępu do produktów podczas kompletacji zamówień.

Kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień jest procesem, podczas którego produkty są wybierane ze składowanych zapasów i przygotowywane do wysyłki do klienta. Jest to etap wymagający wysokiej dokładności i efektywności, aby uniknąć błędów, które mogłyby wpłynąć na zadowolenie klienta.

Wydawanie

Ostatecznym etapem procesu magazynowania jest wydawanie towaru, czyli jego wysyłka do odbiorcy. Efektywne zarządzanie tym procesem, włączając w to szybką i dokładną kompletację zamówień oraz skuteczne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych formalności wysyłkowych, decyduje o szybkości realizacji zamówień i ogólnej satysfakcji klienta.
Każdy z tych etapów – od przyjęcia towaru do magazynu po jego wydanie – jest nierozerwalnie związany z innymi i wymaga skoordynowanych działań, by proces magazynowania przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Optymalizacja tych procesów przekłada się na lepszą efektywność operacyjną i może stanowić kluczowy element przewagi konkurencyjnej firmy.

Kompletowanie zamówień w magazynie Emerson

Procedura przyjęcia towaru do magazynu

Etap przyjęcia towaru do magazynu jest kluczowym momentem w łańcuchu dostaw, od którego zależy nie tylko efektywność magazynowania, ale również zadowolenie klientów oraz ostatecznie sukces komercyjny firmy. Procedura ta musi być więc przemyślana i zorganizowana tak, aby spełniać wysokie standardy efektywności, dokładności i bezpieczeństwa. W celu osiągnięcia tych celów, procedura przyjęcia powinna zawierać kilka kluczowych etapów, takich jak awizacja dostaw, przyjęcie zewnętrzne i przyjęcie wewnętrzne. Każdy z tych etapów wymaga szczegółowego omówienia.

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw jest pierwszym krokiem, który zapoczątkowuje procedurę przyjęcia towaru do magazynu. Zakłada ona zaplanowanie dostawy i poinformowanie magazynu o nadchodzącej przesyłce. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie przygotowanie personelu, przestrzeni magazynowej oraz wszystkich niezbędnych narzędzi do skutecznego przyjęcia towaru. Awizacja pozwala również na optymalizację czasu pracy i minimalizację czasu postoju dostawców.

Przyjęcie zewnętrzne

Kolejnym krokiem jest przyjęcie zewnętrzne, które rozpoczyna się w momencie przybycia dostawy do magazynu. Na tym etapie realizowane są operacje takie jak identyfikacja dostawcy, sprawdzenie dokumentów dostawy (np. list przewozowy, faktura zakupu) oraz fizyczny rozładunek towaru. To również moment, w którym przeprowadza się wstępną kontrolę ilościową i jakościową dostarczonych produktów, umożliwiając wyłapanie i zarejestrowanie ewentualnych uszkodzeń czy niezgodności już na samym początku procesu magazynowego.

Przyjęcie wewnętrzne

Przyjęcie wewnętrzne obejmuje dokładne sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem oraz wprowadzenie towaru do systemu magazynowego. Na tym etapie realizowane są szczegółowe kontrole jakości i ilości, porównanie dostawy z dokumentacją zakupu oraz oznakowanie i etykietowanie produktów w celu zapewnienia ich jednoznacznej identyfikacji i efektywnego śledzenia w dalszej części procesu magazynowego. Przyjęcie wewnętrzne kończy się wprowadzeniem danych do systemu WMS oraz zaktualizowaniem stanów magazynowych, co umożliwia dalsze planowanie działań logistycznych.

Przyjęcie towaru do magazynu – księgowanie

Ostatnim, ale równie ważnym elementem procedury przyjęcia jest księgowanie, czyli formalne przeksięgowanie towaru na stany magazynowe w systemach zarządzania. Umożliwia to dokładne monitorowanie i raportowanie stanów magazynowych, co jest kluczowe dla zarządzania zapasami, planowania produkcji czy realizacji zamówień klientów. Może to odbywać się na podstawie faktury zakupu, przyjęcia wewnętrznego czy wykonując inwentaryzację, w zależności od wewnętrznych procedur firmy oraz stosowanych narzędzi i systemów.

Przestrzeganie odpowiednio zaprojektowanej procedury przyjęcia towaru do magazynu jest kluczowe dla zapewnienia efektywności operacyjnej i ograniczenia ryzyka błędów w początkowym etapie procesu magazynowania. Wiąże się to nie tylko z korzyściami operacyjnymi, ale również z budowaniem pozytywnego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiej jakości obsługi logistycznej oraz szybkiej i dokładnej realizacji zamówień.

Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu

Optymalizacja procesu przyjęcia towaru do magazynu jest niezbędna, aby zachować konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku. Proces ten musi być nie tylko efektywny, ale również elastyczny, aby móc dostosować się do zmieniających wymagań biznesowych i ewoluujących oczekiwań klientów. Usprawnienie procedury przyjęcia towaru może przynieść znaczące korzyści dla całego łańcucha dostaw, włączając zredukowanie czasu realizacji zamówień, obniżenie kosztów operacyjnych czy zwiększenie satysfakcji klientów. Poniżej przedstawiamy trzy kluczowe metody, dzięki którym możliwa jest optymalizacja tego procesu.

Dostosowanie przyjęcia towaru do magazynu do układu magazynu

Efektywność procesu przyjęcia towaru rozpoczyna się już na etapie projektowania układu magazynu. Odpowiednia konfiguracja przestrzeni przyjęcia, zaplanowane w taki sposób, aby minimalizować potrzebę długotrwałego poruszania się pracowników czy transportu towaru, jest kluczowa. Wprowadzenie dedykowanych stref przyjęcia, wyposażonych w niezbędny sprzęt do szybkiego rozładunku, weryfikacji oraz przygotowania towaru do składowania, znacząco zwiększa przepustowość magazynu. Należy także uwzględnić miejsce na tymczasowe przechowywanie towarów, które wymagają dodatkowej kontroli, bez zakłócania bieżącego przepływu pracy.

Automatyzacja działań w strefie przyjęcia

Implementacja technologii automatyzujących, takich jak zaawansowane systemy WMS (Warehouse Management System), skanery kodów kreskowych, urządzenia do automatycznego przesyłu danych (np. RFID), może drastycznie poprawić dokładność i czas realizacji operacji w strefie przyjęcia. Automatyzacja pozwala na szybkie skanowanie przychodzących towarów, natychmiastowe ich zidentyfikowanie oraz zaktualizowanie stanów magazynowych w realnym czasie, co minimalizuje ryzyko błędów oraz ułatwia śledzenie przesyłek. Dodatkowo, zautomatyzowane systemy oferują możliwość generowania alertów w przypadku rozbieżności między dostawą a zamówieniem, umożliwiając ich szybką korektę.

Standaryzacja przebiegu przyjęcia towaru

Standaryzacja procesów jest fundamentem usprawnienia każdego elementu działalności magazynowej. Opracowanie i wdrożenie standaryzowanych procedur przyjęcia towaru, włączając w to jednolite metodyki kontroli jakości, dokumentacji oraz etykietowania, pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie tych operacji. Szkolenie personelu w zakresie obowiązujących procedur i najlepszych praktyk jest również kluczowe dla zapewnienia jednolitego poziomu wydajności i precyzji. Połączenie standardyzacji procedur z ciągłym monitoringiem ich przestrzegania i regularną oceną efektywności pozwala na identyfikację możliwości dalszych usprawnień. Inwestycja w optymalizację procesu przyjęcia towaru do magazynu może przynieść znaczące korzyści dla całej organizacji, poprawiając przepustowość, zwiększając dokładność operacji magazynowych oraz zadowolenie klientów. Kluczowe jest podejście holistyczne, które uwzględnia zarówno technologiczne aspekty automatyzacji, jak i organizacyjne kwestie standaryzacji procedur oraz ergonomicznego projektowania przestrzeni pracy.
Kompletowanie i pakowanie produktów w magazynie

Lista kontrolna przyjęcia towaru do magazynu

Wdrożenie listy kontrolnej przyjęcia towaru do magazynu jest istotnym narzędziem zapewniającym spójność i precyzję podczas całego procesu. Lista kontrolna umożliwia monitorowanie każdego kroku, zidentyfikowanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie oraz zapewnienie zgodności z wewnętrznymi procedurami i standardami jakości. Poniżej przedstawiono przykładową listę kontrolną, która może zostać dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań każdego magazynu:

Awizacja dostawy:

 • Czy dostawa została wcześniej awizowana?
 • Czy termin dostawy jest zgodny z ustaleniami?
 • Czy dostawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty przed przybyciem?

Przybycie dostawy:

 • Czy pojazd dostarczający przeszedł wymagane procedury bezpieczeństwa?
 • Czy dostawa odbywa się w wyznaczonym miejscu rozładunku?
 • Czy obecny jest reprezentant magazynu przy przyjeździe pojazdu?

Rozładunek:

 • Czy pracownicy noszą odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE)?
 • Czy towar jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń zewnętrznych w trakcie rozładunku?
 • Czy proces rozładunku jest dokumentowany zdjęciami w przypadku uszkodzeń?

Weryfikacja i kontrola jakości:

 • Czy ilość towaru zgadza się z dokumentacją dostawy?
 • Czy towar został sprawdzony pod kątem jakości i zgodności z wymaganiami?
 • Czy wszelkie nieprawidłowości (braki, uszkodzenia) są odnotowywane i zgłaszane dostawcy?

Dokumentacja:

 • Czy wszystkie dokumenty dostawy (list przewozowy, faktura) są kompletne i prawidłowo wypełnione?
 • Czy dokumentacja została zweryfikowana i podpisana przez upoważnionego pracownika magazynu?

Etykietowanie i przygotowanie do magazynowania:

 • Czy towar został odpowiednio oznakowany zgodnie z procedurami magazynowymi?
 • Czy dane towaru zostały wprowadzone do systemu WMS?

Składowanie:

 • Czy towar został przemieszczony w odpowiednie miejsce składowania zgodnie z zasadami FIFO/LIFO?
 • Czy miejsce składowania jest odpowiednie dla specyfikacji towaru (np. temperatura, wilgotność)?

Raportowanie i archiwizacja:

 • Czy wszystkie informacje o dostawie zostały wprowadzone do systemu magazynowego?
 • Czy został sporządzony i zarchiwizowany raport z przyjęcia towaru?

 

Implementacja powyższej listy kontrolnej przyjęcia towaru do magazynu może znacznie usprawnić proces, pomagając uniknąć błędów, które mogą prowadzić do opóźnień w obsłudze klienta, problemów z kontrolą zapasów i dodatkowych kosztów. Regularne przeglądy i aktualizacje listy kontrolnej w świetle zmieniających się wymagań operacyjnych są kluczowe dla ciągłego doskonalenia procesów magazynowych.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące co-packingu

Proces przyjęcia towaru do magazynu to zbiór czynności rozpoczynających się od momentu dostawy towarów do magazynu, ich rozładunku, weryfikacji zgodności z zamówieniem i dokumentacją, oceny stanu i jakości, a kończących na formalnym zarejestrowaniu towaru w systemie magazynowym i przygotowaniu go do dalszego magazynowania lub dystrybucji.

Optymalizacja procesu przyjęcia towaru do magazynu przynosi wiele korzyści, w tym poprawę efektywności operacyjnej, zminimalizowanie ryzyka błędów i uszkodzeń towaru, szybszą realizację zamówień, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie ogólnej satysfakcji klientów.

Tak, automatyzacja odgrywa kluczową rolę w usprawnieniu procesu przyjęcia towaru do magazynu. Technologie takie jak systemy WMS, skanery kodów kreskowych i urządzenia RFID pozwalają na szybkie i dokładne przetwarzanie danych dotyczących towarów, co znacznie zwiększa efektywność, minimalizuje ryzyko błędów i poprawia zarządzanie zapasami.

 Lista kontrolna powinna zawierać między innymi awizację dostawy, sprawdzenie i dokumentację przybycia dostawy, proces rozładunku i weryfikacji towaru, kontrolę jakości, etykietowanie i oznakowanie towaru, przygotowanie do składowania oraz procedury raportowania i archiwizacji. Ważne jest, aby była ona dostosowana do specyficznych wymagań danego magazynu.

.

Standaryzacja procesu przyjęcia towaru wymaga przede wszystkim opracowania i wdrożenia jednolitych procedur i najlepszych praktyk, które powinny być regularnie przeglądane i aktualizowane. Szkolenie pracowników, wdrażanie systemów wspierających zarządzanie magazynem, takich jak WMS, oraz stosowanie nowoczesnych technologii do automatyzacji i monitorowania pracy przyczyniają się do usprawnienia i standaryzacji procedur przyjęcia towaru.

Słownik pojęć związanych z przyjęciem towaru do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu

Proces polegający na przyjmowaniu dostaw towarów do magazynu, który obejmuje rozładunek, weryfikację, kontrolę jakości, dokumentację, etykietowanie oraz wprowadzenie towarów do systemu magazynowego.

Awizacja dostawy

Proces informowania magazynu o planowanej dostawie towaru, który pozwala na odpowiednie przygotowanie się do jej przyjęcia.

Weryfikacja dostawy

Proces sprawdzania, czy dostarczony towar odpowiada zamówieniu pod względem ilości, jakości oraz dokumentacji.

Kontrola jakości towaru

Przegląd towarów pod względem ich stanu (uszkodzenia, zgodność z wymaganiami itp.), mający na celu zapewnienie, że spełniają one określone kryteria jakościowe.

Dokumentacja przyjęcia towaru

Zestaw dokumentów związanych z przyjęciem towaru, w tym listy przewozowe, faktury zakupu, protokoły dostawy, które stanowią formalny zapis operacji.

System WMS (Warehouse Management System)

System zarządzania magazynem, który umożliwia optymalizację procesów magazynowych za pomocą automatyzacji i cyfryzacji.

Rozładunek towaru

Fizyczne usuwanie towarów z pojazdu dostawczego i przeniesienie ich do strefy przyjęcia magazynu.

Etykietowanie towarów

Proces doczepiania etykiet zawierających kluczowe informacje o towarze, takie jak numer partii, data ważności, informacje o produkcie, co umożliwia ich identyfikację oraz efektywne zarządzanie w magazynie.

Magazynowanie towaru

Proces przechowywania towarów w magazynie w kontrolowanych warunkach, zanim zostaną one wydane lub skierowane dalej w łańcuchu dostaw.

Kompletacja zamówień

Proces selekcjonowania i przygotowywania towarów z magazynu zgodnie z zamówieniem klienta przed wysyłką.

FIFO (First In, First Out)

Metoda rotacji zapasów w magazynie, która polega na tym, że jako pierwsze wydawane są towary, które jako pierwsze zostały przyjęte do magazynu.

LIFO (Last In, First Out)

Metoda rotacji zapasów przeciwna do FIFO, polegająca na wydawaniu towarów przyjętych do magazynu jako ostatnie przed tymi, które znajdują się w magazynie dłużej.

Awizo

Powiadomienie o zbliżającej się dostawie towaru, umożliwiające magazynowi odpowiednie przygotowanie się do przyjęcia towaru.

Zewnętrzne przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu od zewnętrznych dostawców, obejmuje wstępne czynności związane z rozładunkiem, sprawdzeniem i dokumentacją dostawy.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Magazyn Fulfillment Emerson

Magazyn fulfillment i jego znaczenie dla e-commerce?

Obsługa magazynu fulfillment w branży e-commerce zwykle wiąże się z wieloma problemami, z którymi borykają się sklepy internetowe, które wpływają na efektywność i zdolność do zapewnienia wysokiej jakości realizacji zamówień.
CZYTAJ WIĘCEJ
efektywne usługi magazynowania

Usługi magazynowania jako klucz do skutecznego fulfillment

W dzisiejszej dynamicznej gospodarce e-commerce, efektywne magazynowanie i dystrybucja towarów stają się kluczowe dla sukcesu firm. Rosnące oczekiwania klientów sprzedawców internetowych do poszukiwania rozwiązań, które zapewnią im przewagę konkurencyjną. Jednym z takich kluczowych elementów jest outsourcing usług magazynowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
reczne pakowanie paczek 1

Profesjonalne pakowanie paczek w ramach usług fulfillment

Profesjonalne pakowanie paczek odgrywa kluczową rolę w procesie fulfillment i może znacząco wpłynąć na doświadczenie Twoich klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ